سلام
به داکر رجیستری خوش اومدین. من کار اصلیم اینه که یه رجیستری خوب و مهربون واسه داکریا باشم. سعیم اینه که توی اینکار پاسخ گویی خوبی داشته باشم. در کنارش شاید واستون مطالب دیگه یا کش و مرور و رجیستری های دیگه رو هم گذاشتم. باید دید از یک گیگ خسته چی بر میاد. پیشاپیش دمتون گرم که بهم فرصت میدین تا کم کم خودم رو خوب و خوب تر کنم

راستی! اگه تونستین به صحفه ی حمایت هم سر بزنین. یه سری ایده ها نوشتم، شاید بتونین توی یکیش به هم کمک کنیم


مواردی که الان پشتیبانی میکنم

hub.docker.com, Ubuntu, Debian, pip, ArchLinux, Manjaro, Ceph

بروزرسانی ۱: به همین زودی یه اپدیت نوشتم :)) مخازن ابونتو و دبیان رو هم براتون گذاشتم. آخر همین پست رو چک کنین.
بروزرسانی ۲: واسه پکیج هایی که با pip هم نصب میکنین یه فکر برداشتم. اخر این نوشته رو چک کنین.
بروزرسانی ۳: برای کسایی که از توزیع Archlinux استفاده میکنن هم mirror گذاشتم.
بروزرسانی ۴: با محمد افاضاتی عزیز دامنه DockerHub.ir رو هم استارتش رو زدیم. فعلا فقط میتونین بجای m.docker-registry.ir ازش استفاده کنین
بروزرسانی ۵: برای کسایی که از توزیع Manjaro استفاده میکنن هم mirror گذاشتم.

یک راه اینه که اینطوری استفاده کنی

docker pull dockerhub.ir/gitlab/gitlab-ce:latest
#docker pull dockerhub.ir/USER/IMAGE:TAG

docker pull m.docker-registry.ir/gitlab/gitlab-ce:latest
#docker pull m.docker-registry.ir/USER/IMAGE:TAG

راه دیگه هم اینه که یه فایل به آدرس زیر درست کنین

/etc/docker/daemon.json

بعد داخلش خیلی راحت بنویسین

{
  "registry-mirrors": ["https://dockerhub.ir"]
}

و بعد هم سرویس داکر رو ریست بدین به هر نحوی که یاد دارین. حتما میدونین که با اینکار کانتینرهایی که آپ هست هم قطع میشن.
مثلا اینجوری:

sudo systemctl restart docker

اگر هم مثه من خسته ای همین بلاک پایین رو کپی پیست کن،‌عواقبش هم با خودت

cat > /etc/docker/daemon.json <<EOF
{
  "registry-mirrors": ["https://dockerhub.ir"]
}
EOF
sudo systemctl restart docker

پکیج های APT

برای مخازن دبیان و ابونتو قالب آدرس به این صورت هست:

deb http://a.docker-registry.ir/DIST/ VERSION [COMPONENT1] ...

deb http://a.docker-registry.ir/debian/ stretch main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian/ stretch-updates main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian-security/ stretch/updates main contrib non-free

برای مخازن ابونتو از این ادرس میتونین استفاده کنین

cat /etc/apt/sources.list
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial main restricted  universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-updates main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-backports main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ xenial-security main restricted universe multiversecp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list-back
cat > /etc/apt/sources.list <<EOF
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs) main restricted  universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-updates main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-backports main restricted universe multiverse
deb http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-security main restricted universe multiverse
deb-src http://a.docker-registry.ir/ubuntu/ $(lsb_release -cs)-security main restricted universe multiverse
EOF

برای مخازن دبیان ۱۰

deb http://a.docker-registry.ir/debian/ buster main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian/ buster main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian/ buster-updates main contrib non-free
deb http://a.docker-registry.ir/debian-security/ buster/updates main contrib non-free
deb-src http://a.docker-registry.ir/debian-security/ buster/updates main contrib non-free

#deb http://a.docker-registry.ir/debian buster-backports main
#deb-src http://a.docker-registry.ir/debian buster-backports main

برای مخازن ceph (به عنوان مثال pacific برای buster)

deb https://apt.docker-registry.ir/ceph/debian-pacific/ buster main

پکیج های Pip

cat /etc/pip.conf
[global]
trusted-host = p.docker-registry.ir
index = https://p.docker-registry.ir/PyPi/pypi
index-url = https://p.docker-registry.ir/PyPi/simplecp /etc/pip.conf /etc/pip.conf-bak
cat > /etc/pip.conf <<EOF
[global]
trusted-host = p.docker-registry.ir
index = https://p.docker-registry.ir/PyPi/pypi
index-url = https://p.docker-registry.ir/PyPi/simple
EOF

مخازن Archlinux

خط زیر روی، خط اول mirror هاتو بذارین. همین :)

cat /etc/pacman.d/mirrorlist
Server = https://arch.docker-registry.ir/archlinux/$repo/os/$arch
# ...

مخازن Manjaro

خط زیر روی، خط اول mirror هاتو بذارین. همین :)

cat /etc/pacman.d/mirrorlist
Server = https://manjaro.docker-registry.ir/stable/$repo/$arch
# ...